Evaluacija

Evaluacija

OCENA KVALITETA UDŽBENIKA od V do VIII razreda  Progetto italiano junior 1,2,3

(autori: T. Marin,A.Albano,izdavač: Edilingua)

 

U okviru praćenja kvaliteta udžbenika Progetto italiano junior 1,2,3 (autori: T. Marin, A. Albano,

izdavač: Edilingua) u školskoj 2016/17. godini analizirana su mišljena nastavnika u 15

osnovnih škola u kojima se koriste pomenuti udžbenici.

Školama su dostavljeni upitnici u vezi sa ocenom kvaliteta udžbenika čiji je cilj analiza tri glavne karakteristike: 1. sadržinske i tehničke karakteristike udžbenika; 2. struktura udžbenika, aktivnosti i jezik; 3. usklađenost udžbenika sa nastavnim planom i programom, razvijanje jezičkih kompetencija i interkulturne kompetencije.U okviru svakog od tri dela upitnika nastavnici su pozvani da zaokruže jedan od ponuđenih odgovora u vezi sa stepenom prisustva određene karakteristike (po modelu: u potpunosti; delimično ili ni malo), kao i da detaljnije objasne pojedine odgovore i istaknu odlike užbenika koje smatraju relevantnim za njihovo korišćenje u nastavi.

Na osnovu analize odgovora nastavnika iz 15 škola u Srbiji u kojima se koriste udžbenički

kompleti Progetto italiano junior 1,2,3 (autori: T. Marin, A. Albano, izdavač: Edilingua) možemo

zaključiti da sva tri kompleta ispunjavaju relevantne kriterijume za primenu u osnovnim

školama u  nastavi italijanskog jezika.

U posebnom delu ankete koji je namenjen komentarima i eventualnim objašnjenjima, nastavnici su istakli sledeće prednosti udžbenika: sadržaji su prilagođeni uzrastu učenika, dok su vežbe dinamične i raznovrsne. Ove karakteristike su posebno izdvojene kao pozitivan faktor u motivaciji učenika.

Pored toga, nastavnici izdvajaju odeljak “Conosciamo l’Italia” koji približava učenicima na adekvatan način različite kulturne aspekte Italije.

Odeljak “Autovalutazione” i “Test finale” su posebno istaknuti kao odgovarajući instrumenti za samoprocenu znanja i napredovanja u nastavnom procesu.

Nakon analize svih odgovora ispitanika u okviru tri celine (I Sadržinske i tehničke karakteristike

udžbenika, II Struktura udžbenika, aktivnosti i jezik i III Usklađenost udžbenika sa nastavnim

planom i programom, razvijanje jezičkih kompetencija i interkulturne kompetencije) možemo

zaključiti da udžbenički komplet Progetto italiano junior  (autori: T. Marin, A. Albano,

izdavač: Edilingua) ispunjava sve relevantne kriterijume za primenu udžbenika u nastavi

italijanskog jezika od V do VIII razreda.

Nema proizvoda u ovoj kategoriji.